• Uyuşmazlık konusu olayda, davacının, davalı… bünyesinde Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken, söz konusu görevi ile ilgili olarak hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma açılmadığı gibi, disiplin cezası da almadığı ve görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde de nesnel ve hukuken kabul edilebilir bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda, davacının görevinden alınmasını gerektirecek somut bir tespitin davalı idarece sunulmaması karşısında, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak davacının daire başkanlığı görevinden alınarak uzman kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.