İdare Hukuku

İdari yargılamaya ilişkin esas ve sair kanunlara son derece hakim olan tecrübeli ve uzman kadromuz ile idare hukukuna ilişkin işlem ve davalarda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. İdare hukuku alanında hizmet verdiğimiz başlıca çalışma alanlarımız:

İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları,

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,

İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları,

İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, & imar davaları,

İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar & ihale davaları,

Kamulaştırma ile ilgili davalar,

Memur davaları yürütülmesi,

Öğrenci davaları açılması,

Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,

İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,

Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

İptal Davaları

İptal davaları idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.

İptal davasında amaç; kişinin hakkını ihlal eden ve hukuka aykırı olan işlemin iptalini sağlamaktır. İptal davalarının, genel nitelikleri ise;

İptal davasının konusunu tek yanlı idari işlemler oluşturur.

İptal davasının amacı ilgilileri hukuka aykırı işlemlere karşı korumaktır.

İptal davası üzerine verilen iptal kararı sadece taraflar arasında değil, herkes için hüküm ve sonuç doğurur.

İptal davası açmak için hak ihlali şart değildir; menfaat ihlali yeterli sayılmaktadır. Bu ise dava konusu işlem ile davacı arasında makul bir hukuksal ilişkinin varlığı dava açmak için yeterlidir demektir.

İptal davasının konusunu kesin ve icra nitelikteki idari işlemler oluşturur.

İptal davasını açma süresi 60 gün olarak belirlenmiştir.

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.  Süreler, tebliğ yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Tam Yargı Davaları

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan davalar tam yargı davalarıdır. Tam yargı davaları ile idarenin işlem veya eyleminden kaynaklanan zararın tazmini talep edilmektedir. Zarar ise idarenin bir işleminden, eyleminden veya sözleşmesinden kaynaklanabilir. Aynı zamanda idarenin eylemsizliği de bu zarara yol açabilmektedir.

İdari bir işlem neticesinde zarara uğradığını iddia eden ilgili idari bir dava açmadan önce idarenin bu işleminin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasını bu işlemi yapmış olan makamın üst makamından üst makam yoksa da işlemi yapmış olan makamdan idari dava açma süresi olan 30 ve 60 günlük süreler içerisinde isteyebilir. Bu yöndeki başvuru ise idari işlemin ilgiliye tebliği ile başlayan idari dava açma süresini durduracaktır.

İdari başvuruya 60 gün içinde cevap verilmemesi durumunda talep reddedilmiş sayılacaktır. Talebin reddedilmiş sayılması durumunda yahut açık bir şekilde reddedildiği takdirde ise dava açma süresi yeniden başlayacaktır.