İcra Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır.Bir hak ve alacağın korunması, borcun ifa edilmesinin sağlanması İcra ve İflas Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır. Sel&er Hukuk Bürosu uzman avukatları ve icra katipleri ile birlikte müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. 

Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır. Bu bağlamda Büromuz Türk ve yabancı birey ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel hedefimiz, müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize vermekteyiz.

 • İcra ceza davaları
 • Tahliye davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları 
 • İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • Gerçek ve Tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • İhtiyati haciz davası
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İcra şikayet davaları
 • İcra mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi
 • Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması,
 • Haciz ve Haczin kaldırılması işlemleri